Lệnh lsusb trong Linux (Hiển thị chi tiết thiết bị USB)

Tác giả: VPS chính hãng 25 tháng 11, 2023

Lệnh lsusb là một tiện ích trong Linux cho phép người dùng liệt kê các thiết bị USB (Universal Serial Bus) được kết nối với hệ thống. Tiện ích này là một phần của gói “usbutils”, cung cấp các tiện ích hiển thị thông tin về các bus USB trong hệ thống và các thiết bị được kết nối với chúng. USB là một tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi để kết nối các thiết bị với máy tính. Nó cho phép người dùng kết nối nhiều thiết bị như bàn phím, chuột, máy in và thiết bị lưu trữ ngoài với máy tính của họ một cách dễ dàng. Lệnh lsusb có thể được sử dụng để hiển thị thông tin về các thiết bị này, bao gồm ID nhà cung cấp và sản phẩm, tên thiết bị, trình điều khiển thiết bị và các thông tin khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cú pháp và các tùy chọn của lệnh lsusb, đồng thời cung cấp các ví dụ về cách sử dụng nó để liệt kê và hiển thị thông tin về các thiết bị USB trong VPS Linux.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh lsusb là:

lsusb [options]

Tùy chọn

Một số tùy chọn phổ biến được sử dụng với lệnh lsusb là:

 • -v: Hiển thị thông tin chi tiết về các thiết bị USB.
 • -t: Hiển thị dạng cây của các thiết bị USB.
 • -s: Hiển thị thông tin về một thiết bị USB cụ thể, được chỉ định bởi số bus và số thiết bị của nó.
 • -d: Hiển thị thông tin về một thiết bị USB cụ thể, được chỉ định bởi ID nhà cung cấp và sản phẩm của nó.
 • -D: Chọn thiết bị nào sẽ được kiểm tra.
Lệnh lsusb giúp hiển thị thông tin chi tiết về thiết bị USB được kết nối

Lệnh lsusb giúp hiển thị thông tin chi tiết về thiết bị USB được kết nối

Ví dụ về sử dụng lệnh lsusb hiển để thị thông tin chi tiết về thiết bị USB

 • Để liệt kê tất cả các thiết bị USB được kết nối với hệ thống, hãy sử dụng lệnh lsusb mà không cần bất kỳ tùy chọn nào:
lsusb 

Output:

Bus 002 Device 004: ID 046d:0a37 Logitech, Inc. USB Headset H540
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 413c:301a Dell Computer Corp.
Bus 001 Device 003: ID c0f4:05e0
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
 • Để hiển thị thông tin chi tiết về thiết bị USB, hãy sử dụng tùy chọn -v:
lsusb -v 
 • Để hiển thị chế độ xem dạng cây của thiết bị USB, hãy sử dụng tùy chọn -t:
lsusb -t 

Output:

/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/6p, 480M
    |__ Port 1: Dev 4, If 0, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
    |__ Port 1: Dev 4, If 1, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
    |__ Port 1: Dev 4, If 2, Class=Audio, Driver=snd-usb-audio, 12M
    |__ Port 1: Dev 4, If 3, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
    |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    |__ Port 1: Dev 3, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    |__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
 • Để hiển thị thông tin về một thiết bị USB cụ thể, hãy sử dụng tùy chọn -s theo sau là số bus và thiết bị. Ví dụ: để hiển thị thông tin về thiết bị USB trên bus 2 và thiết bị 4, hãy sử dụng lệnh sau:
lsusb -s 2:4 -v 

Output:

Bus 002 Device 004: ID 046d:0a37 Logitech, Inc. USB Headset H540
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0
 bDeviceSubClass     0
 bDeviceProtocol     0
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x046d Logitech, Inc.
 idProduct     0x0a37 USB Headset H540
 bcdDevice      1.22
 iManufacturer      1
 iProduct        2
 iSerial         3
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength    0x011c
 • Để hiển thị thông tin về một thiết bị USB cụ thể, hãy sử dụng tùy chọn -d theo sau là ID nhà cung cấp và sản phẩm. Ví dụ: để hiển thị thông tin về thiết bị có ID nhà cung cấp 8087 và ID sản phẩm c52b, hãy sử dụng lệnh sau:
lsusb -d 1d6b:0002 -v 

Output:

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      5.15
 iManufacturer      3
 iProduct        2

Sử dụng lệnh lsusb với các tiện ích khác

Lệnh lsusb có thể được sử dụng kết hợp với các tiện ích khác trong VPS Linux để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau.

Tìm ID nhà cung cấp và sản phẩm của thiết bị USB

Để tìm ID nhà cung cấp và sản phẩm của thiết bị USB, hãy sử dụng lệnh lsusb với tùy chọn -vgrep cho các trường idVendoridProduct:

lsusb -v | grep -E 'idVendor|idProduct'

Output:

 idVendor      0x046d Logitech, Inc.
 idProduct     0x0a37 USB Headset H540
 idVendor      0x8087 Intel Corp.
 idProduct     0x0024 Integrated Rate Matching Hub
 idVendor      0x8087 Intel Corp.
 idProduct     0x0024 Integrated Rate Matching Hub
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub

Tìm tên thiết bị của thiết bị USB

Để tìm tên thiết bị của thiết bị USB, hãy sử dụng lệnh lsusb với tùy chọn -v và grep cho trường iProduct:

lsusb -v | grep iProduct

Output:

 iProduct        2 Logitech USB Headset H540
 iProduct        2 EHCI Host Controller
 iProduct        2 Dell MS116 USB Optical Mouse
 iProduct        2 usb keyboard

Tìm trình điều khiển thiết bị của thiết bị USB

Để tìm trình điều khiển thiết bị của thiết bị USB, hãy sử dụng lệnh lsusb với tùy chọn -tgrep cho tên thiết bị:

lsusb -t | grep Unifying

Output:

|__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M

Trong ví dụ này, trình điều khiển thiết bị cho thiết bị USB là “usbhid”.

=>> Cách để khớp chuỗi chính xác bằng lệnh grep trong Linux

Tìm nút thiết bị của thiết bị USB

Để tìm nút thiết bị của thiết bị USB, hãy sử dụng lệnh lsusb với tùy chọn -t và tìm tên thiết bị trong thư mục /dev:

lsusb -t

Bây giờ thực hiện:

ls /dev/input/

Output:

by-id  event0 event10 event2 event4 event6 event8 mice
by-path event1 event11 event3 event5 event7 event9 mouse0

Trong ví dụ này, nút thiết bị cho thiết bị USB là /dev/input/mouse0.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tiện ích dòng lệnh lsusb và cách sử dụng nó để liệt kê và hiển thị thông tin về các thiết bị USB được kết nối với hệ thống Linux. Chúng ta cũng đã thấy cách sử dụng lệnh lsusb với các tiện ích khác để thực hiện các tác vụ khác nhau liên quan đến thiết bị USB. Truy cập vpschinhhang.com ngay hôm nay để khám phá thêm nhiều thông tin thú vị về cách sử dụng tối ưu máy chủ VPS Linux/Windows cũng như đăng ký sử dụng dịch vụ lưu trữ chất lượng cao tại đây. Chúc các bạn thành công!