VPS Việt Nam

Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo VPS Việt Nam

VPS Việt Nam RAM 1 CPU 1

1 GB RAM
1 CPU Intel Xeon
30 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS Việt Nam RAM 2 CPU 1

2 GB RAM
1 CPU Intel Xeon
30 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS Việt Nam RAM 2 CPU 2

2 GB RAM
2 CPU Intel Xeon
30 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS Việt Nam RAM 4 CPU 2

4 GB RAM
2 CPU Intel Xeon
60 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS Việt Nam RAM 8 CPU 4

8 GB RAM
4 CPU Intel Xeon
90 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS Việt Nam RAM 16 CPU 8

16 GB RAM
8 CPU Intel Xeon
120 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux

VPS Việt Nam RAM 32 CPU 16

32 GB RAM
16 CPU Intel Xeon
240 GB SSD
01 IPv4 dùng riêng
Tốc độ mạng 1000 Mbps
Đã cài sẵn hệ điều hành Windows/Linux