Sử dụng lệnh logger trong Linux

Tác giả: VPS chính hãng 29 tháng 11, 2023

Lệnh logger trong Linux có chức năng thêm các mục trong tệp /var/log/syslog. Tệp này chứa tất cả các hành động được thực hiện trong bản phân phối Linux. Lệnh này còn cho phép người dùng thực hiện sửa đổi tệp nhật ký hoạt động một cách tối ưu. Blog này sẽ giải thích cách sử dụng lệnh logger trong Linux với sự trợ giúp của các ví dụ. 

Lệnh Logger trong Linux dùng để là gì?

Logger là một tiện ích dòng lệnh dùng để ghi tin nhắn vào nhật ký hệ thống trong Linux. Theo mặc định, logger ghi vào tệp nhật ký hệ thống /var/log/messages. Logger có thể được sử dụng để ghi thông báo vào bất kỳ tệp nhật ký nào được định cấu hình trong tệp syslog.conf.

Logger đặc biệt hữu ích cho các tập lệnh hoặc chương trình không có quyền truy cập trực tiếp vào nhật ký hệ thống. Ví dụ: nếu bạn có một chương trình cần ghi thông báo vào nhật ký hệ thống nhưng chương trình đó không có quyền ghi vào tệp /var/log/messages, bạn có thể sử dụng logger để ghi thông báo. Để sử dụng trình ghi nhật ký, chỉ cần chỉ định thông báo bạn muốn ghi theo sau là tệp nhật ký bạn muốn ghi vào. Nếu bạn muốn ghi thông báo vào một tệp nhật ký khác, bạn có thể chỉ định tệp nhật ký bằng tùy chọn -f.  Lệnh này sẽ cho phép người dùng thêm nhật ký vào tệp “/var/log/syslog” bằng thiết bị đầu cuối.

Quy trình ghi nhật ký theo dõi các sự kiện xảy ra khi một phần mềm cụ thể được chạy. Điều quan trọng là phải thực hiện ghi nhật ký khi phát triển, gỡ lỗi hoặc chạy phần mềm. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn không có bất kỳ nào và chương trình của bạn gặp sự cố thì bạn khó có thể xác định được nguồn gốc của sự cố. Bạn có thể thêm thông báo vào tệp /var/log/syslog bằng lệnh logger, lệnh này có thể truy cập được qua dòng lệnh hoặc thông qua các tệp khác.

Lệnh logger dùng để ghi tin nhắn vào nhật ký hệ thống trong Linux

Lệnh logger dùng để ghi tin nhắn vào nhật ký hệ thống trong Linux

Cú pháp và các tùy chọn của lệnh logger

Dịch vụ ghi nhật ký là cần thiết nếu bạn muốn theo dõi nhật ký từ các ứng dụng hoặc dịch vụ cụ thể trên máy tính của mình, syslog là một công cụ tuyệt vời. Dịch vụ ghi nhật ký là các trình nền thu thập, lưu trữ và phân phối nhật ký từ nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau trên hệ thống cho bạn thông qua truy cập web, thiết bị di động hoặc API. Đặc biệt khi mua VPS Linux và bắt đầu bước vào quá trình quản lý tài nguyên thì việc ghi lại thông báo trên nhật ký hoạt động máy chủ với lệnh logger là điều cần thiết để dễ dang theo dõi lại những biến động của hệ thống.

Cú pháp chung của việc sử dụng lệnh logger trong Linux là:

$ logger [options] [log]

Giải thích cú pháp chung của việc sử dụng lệnh logger trong Linux:

  • logger –  sẽ thu hồi lệnh.
  • [options] – Có thể sử dụng các tùy chọn khác nhau của lệnh Logger.
  • [log] – Nhập mục cần thêm vào nhật ký.

Các tùy chọn khác nhau của lệnh logger là:

  • d – Nó được sử dụng để sử dụng UDP cho kết nối.
  • e – Nó được sử dụng để bỏ qua các dòng trống trong file.
  • f – Nó được sử dụng để ghi lại nội dung của tập tin được chỉ định.
  • i – Nó được sử dụng để ghi lại PID của quá trình ghi nhật ký.
  • P – Nó được sử dụng để chỉ định cổng.
Nhiều tùy chọn giúp lệnh logger tối ưu hóa chức năng

Nhiều tùy chọn giúp lệnh logger tối ưu hóa chức năng

Trong phần tiếp theo, các ví dụ khác nhau sẽ được sử dụng để giải thích cách sử dụng lệnh logger trong Linux.

Ví dụ về lệnh sử dụng lệnh logger trong Linux

Để giải thích cách sử dụng lệnh logger, trước tiên chúng tôi sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của tệp /var/log/syslog bằng lệnh tail:

$ tail -n 10 /var/log/syslog

Sử dụng trình ghi nhật ký, chúng tôi sẽ thực hiện các sửa đổi khác nhau trong tệp /var/log/syslog.

Ví dụ 1: Thêm đăng nhập vào tệp /var/log/syslog

Để thêm bất kỳ nhận xét nào vào tệp /var/log/syslog, chúng ta có thể sử dụng lệnh logger. Ví dụ: chúng tôi sẽ thêm nhận xét “Welcome to vpschinhhang” bằng lệnh logger:

$ logger “Welcome to vpschinhhang”

Dòng này được thêm vào cuối tệp /var/log/syslog để chúng tôi hiển thị tệp nhật ký hệ thống:

$ tail  /var/log/syslog

Nhận xét đã được thêm vào tệp nhật ký của syslog.

Ví dụ 2: Thêm đầu ra tiêu chuẩn

Chúng ta cũng có thể thêm đầu ra tiêu chuẩn của bất kỳ lệnh được thực thi nào vào tệp nhật ký hệ thống. Ví dụ: chúng tôi sẽ thêm đầu ra của lệnh tên máy chủ vào tệp nhật ký hệ thống:

$ logger ‘hostname’

Để xác nhận việc thực thi lệnh trên, hãy hiển thị đầu ra của tệp /var/log/syslog:

$ tail  /var/log/syslog

Ví dụ 3: Thêm nội dung của tệp được chỉ định

Chúng tôi cũng có thể thêm nội dung của bất kỳ tệp được chỉ định nào vào nhật ký hệ thống. Ví dụ: chúng tôi có tệp có nội dung có thể được thêm vào tệp nhật ký bằng cách sử dụng tùy chọn “f” bằng lệnh:

$ logger -f mylogfile.txt

Một lần nữa, để xác nhận việc thực hiện lệnh trên, hãy hiển thị nội dung của tệp nhật ký hệ thống bằng lệnh tail:

$ tail  /var/log/syslog

Ví dụ 4: Thêm nội dung được chỉ định bằng cách bỏ qua dòng trống

Có thể bỏ qua dòng trống bằng cách sử dụng tùy chọn “e”:

$ logger -e -f mylogfile.txt

Hiển thị tệp nhật ký hệ thống:

$ tail  /var/log/syslog

Đó là tất cả về cách sử dụng lệnh logger trong Linux. Ngoài ra trong shell script, logger là một lệnh được sử dụng để ghi lại các sự kiện và thông báo. Lệnh logger thường được sử dụng kết hợp với các lệnh khác, chẳng hạn như lệnh echo, lệnh tail để cung cấp bản ghi đầy đủ hơn về những gì đang xảy ra trong tập lệnh.

=>> Tùy chọn -f của lệnh tail hoạt động như thế nào?

Logger là một lệnh Linux được sử dụng để tạo các mục trong tệp nhật ký hệ thống. Các tệp nhật ký này chứa thông tin về hệ thống, chẳng hạn như thông báo hệ thống, sự kiện phần cứng và lỗi phần mềm. Lệnh logger có thể được sử dụng để thêm các mục vào các tệp nhật ký này theo cách thủ công, lệnh này có thể hữu ích cho mục đích gỡ lỗi, giúp quản trị viên kiểm soát được hoạt động một cách dễ dàng. Mọi vấn đề cần giải đáp vui lòng gửi về các kênh thông tin liên hệ của VPS Chính hãng. Cảm ơn đã theo dõi bài viết!