Bài viết mới nhất

Lệnh Screen: Ví dụ về cách sử dụng lệnh screen trong Linux
Lệnh curl - Cách để thực hiện các yêu cầu REST API trong Linux
Kiểm tra hiệu suất VPS Linux với công cụ Sysbench
Lệnh nmap: Các trường hợp sử dụng phổ biến của lệnh nmap trong Linux
8 lệnh hữu ích để liệt kê ổ đĩa trong Linux
Cách sử dụng lệnh sudo để cài đặt tệp tar.gz
Lệnh tmux: Cách để quản lý nhiều phiên thiết bị đầu cuối trong Linux
Lệnh tcpdump: Cách để kiểm soát tất cả các gói UDP trên Linux
Lệnh lftp: Cách để tải xuống và tải tệp lên trong Linux
Lệnh sed: Cách thực hiện nhiều chỉnh sửa tệp chỉ với một lệnh trong Linux
Các lệnh kiểm soát công việc trong VPS Linux
Sử dụng lệnh logger trong Linux
Lệnh rmdir: Cách để xóa thư mục trống trong VPS Linux
Sử dụng lệnh getent để tìm nạp dữ liệu trên VPS Linux
Cách để tìm kiếm tức thì với lệnh less trên Linux
Cách nhanh nhất để tìm tệp trùng lặp trong Linux
Cách sử dụng lệnh set để lặp lại các lệnh shell